سایت دبیرخانه شورای عالی فرهنگی متعلق به آستان قدس رضوی از اوایل سال ۱۳۹۴ بر روی پرونده‌ای با نام “مسأله شناسی در فرایند مدیریت فرهنگی” فعالیت می کند.

 

در مقدمه این پرونده می‌خوانید: “در این پرونده بنا داریم مسئله شناسی در موضوع فعالیت ها و اقدامات فرهنگی را مورد بحث و نقد قرار دهیم و خواننده را با این واقعیت مواجه کنیم که شناسایی دقیق مسائل تا چه حد می تواند بهره وری یک اقدام را افزایش دهد. مسئله شناسی در تمامی فعالیت ها و رشته های علمی به حدی اهمیت دارد که امروزه تمثیل “تشخیص دقیق مسأله نیمی از درمان است” را می توان در مورد تمام رشته های علمی و حوزه های مدیریتی به کار برد. خود “مسئله شناسی” هم مانند هر امر دیگری، زمانی که موضوع بحث قرار می گیرد، جنبه ها و ابعاد مختلفی می یابد و می توان نقطه نظرهای مختلفی نسبت به آن داشت.”

 

این پرونده مستمر و پویا بوده و تاکنون مطالبی با عناوین زیر را منتشر ساخته است:

تکامل ایده مسئله­ یابی شبکه­ ای / جان ان. وارفیلد و جرج اچ. پرینو

سید مهدی موسوی
محمدصادق طلوع برکاتی
سیّد مرتضی حسینی
نعمت ‌الله فاضلی
محمدحسین چشمه نور
محمدصادق طلوع برکاتی